Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„Włoskie wakacje dla dwojga samotnych”

 

Nazwa i podmiot urządzający konkurs.

§ 1

Konkurs pod nazwą „Włoskie wakacje dla dwojga samotnych” (dalej „Konkurs”) organizowany jest przez portal internetowy SAMOTNI.pl z siedzibą w Poznaniu, adres Siećpolska.pl Sp. z o.o. , Grochowska 23; 60-277 Poznań, posiadający numer identyfikacje podatkowej (NIP) 779-00-52-169

 

Obszar urządzanego konkursu.


§ 2

Konkurs urządzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czas trwania konkursu.

§ 3

Konkurs trwał będzie od 22 czerwca 2013 r. do 30 września 2013 r.

 

Zasady prowadzenia konkursu.

§ 4

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, bądź od lat 16 za pozwoleniem opiekunów prawnych, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Użytkownik portalu internetowym SAMOTNI.pl. W Konkursie udziału nie mogą wziąć osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto, w Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodziny tych osób. Za członków rodziny tych osób uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo.

 2. Konkurs prowadzony jest w oparciu o zabranie jak najwyższej oceny w profilu przez danego Użytkownika w serwisie SAMOTNI.pl. Nagrodę wygra osoba, na którą oddano minimum 30 głosów - ma to na celu uniknięcie oszustów rejestrujących się chwilę przed zakończeniem konkursu. Ranking umieszczony jest w formie listy Użytkowników pod adresem SAMOTNI.pl. 

 3. Aby wziąć udział w konkursie Użytkownik w czasie od 20 czerwca 2013 r. do 30 września 2013 r. powinien założyć konto na profilu SAMOTNI.pl, polubić za pomocą „Like” fanpage portalu SAMOTNI.pl, udostępnić informację o konkursie na portalu społecznościowym Facebook i zebrać jak najwięcej najwyższych ocen (poprzez ocenianie jego profilu przez inne osoby w skali od 1 do 10). Osoba ta powinna również posiadać zdjęcia w profilu na SAMOTNI.pl

 4. Wziąć udział w konkursie można najpóźniej do 30 września 2013 r. do godziny 24.00.

 

Sposób urządzania Konkursu.

§ 5

 

 1. Wyróżniamy następującą nagrodę w Konkursie:

  Voucher wakacyjny na wyjazd do Włoch wystawiony przez Biuro Podróży ITAKA z terminem realizacji do 30 czerwca 2014 roku w kwocie 4.5000 zł.
 2. W zakładce „Konkurs” na portalu internetowym SAMOTNI.pl znajduje się automatycznie generowana lista osób z najwyższą oceną oraz przypisem o ilości zdobytych ocen.

 3. Rozstrzygnięciem Konkursu będzie nagrodzenie pierwszego Użytkownika mężczyzny i pierwszego Użytkownika kobiety z listy najwyżej ocenionych Użytkowników wspólnym voucherem wakacyjnym na wyjazd do Włoch.

 4. Wartość nagrody przyznanej zwycięzcom wynosi  4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset).

 

Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu.

 

§ 6

 

 1. Nadzór nad prawidłowością organizacji oraz przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursu powołana przez Organizatora oraz system informatyczny.

 2. Do kompetencji Komisji Konkursu należy również rozpatrywanie wpływających od Użytkowników/Uczestników reklamacji.

 3. Działanie Komisji Konkursu oparte jest na regulaminie wydanym przez Organizatora.

 

 

Termin i sposób ogłaszania wyników.

§ 7

 

 1. O wygranej nagrodzie Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą portalu internetowego SAMOTNI.pl oraz za pomocą wiadomości mailowej. W okresie siedmiu dni Organizator będzie czekał na odpowiedź zwycięzców, po tym okresie czasu zostaną wysłane ponowne maile i wiadomości na portalu SAMOTNI.pl w celu zgłoszenia się zwycięzców. Jeżeli kolejnego dnia owi Użytkownicy nie zgłoszą się, Organizator rości sobie prawo do wykluczenia niezgłaszających się Zwycięzców i poinformowania kolejnej Użytkowniczki i Użytkownika serwisu SAMOTNI.pl znajdujących się kolejno po poprzednich zwycięzcach na liście, o wygranej przez nich nagrodzie. Ten sam proces powtórzy się w razie niezgłoszenia się owych rezerwowych Użytkowników.

 2. Niezależnie od powyższego wyniki konkursu w postaci imienia, Nicku i profilu Zwycięzców dostępne będą na stronie serwisu www.samotni.pl oraz na Fanpage`u SAMOTNI.pl na portalu Facebook.pl od momentu ustalenia wyników do definitywnego zakończenia konkursu.

 

 

Sposób wydania nagród.

§ 8

 

 1. Nagrody zostaną osobiście wręczone zwycięskim Uczestnikom. Po definitywnym wybraniu Zwycięzców w terminie 7 dni nagroda zostanie im wręczona.

 2. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 3. W przypadku niewydania nagród, w przypadku przewidzianym niniejszym regulaminem, nagrody pozostają własnością Organizatora.

 

 

 

Zgłaszanie roszczeń i reklamacje.

§ 9

 

 1. Reklamacje w Konkursie mogą być składane do 31 października 2013 r. O zachowaniu terminu na złożenie reklamacje decyduje data stempla pocztowego.

 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, treść, której dotyczy roszczenie, żądanie. (§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych Dz. U. 2010 Nr 118 poz. 793)

 3. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o wyniku reklamacji nastąpi w terminie 10 dni od doręczenia reklamacji.

 

Dane osobowe.

§ 10

 

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród zwycięskim Uczestnikom oraz wykonania innych obowiązków wynikających z regulaminu (np. rozpatrzenie reklamacji, kontakt z Uczestnikiem) oraz do celów podatkowych i księgowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale niezbędne do wydania nagród. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników ma charakter doraźny i dane te są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu i wydaniu nagród, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

 

Przedawnienie roszczeń.

§ 11

 

 1. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji w okresie wskazanym w § 10 ust. 1, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

 3. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed Sądem Powszechnym na zasadach ogólnych.

 

Postanowienia końcowe.

§ 12

 

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla Uczestników na stronie internetowej www.samotni.pl

 2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Konkursem, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu, mają charakter informacyjny.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Samotne online
0
Samotni online
0